Vše o nás

Nejdříve něco málo z historie…

V letech 1954-56 začal v Litovli vzrůstat počet dětí zaměstnaných matek,dvě stávající MŠ již byly přeplněny,proto bylo rozhodnuto,že další /jednotřídní/ MŠ bude zřízena v bytě ředitele Zvláštní školy na Olomouckém předměstí.Provoz školy byl zahájen v prosinci roku 1956.Ani kapacita této třídy však nestačila,proto se tehdejší MNV Litovel rozhodl,že postaví svépomocí občanů v akci Z třetí MŠ.Stavba byla započata v polovině roku 1957 a trvala tři roky. Slavnostní otevření MŠ na Nábřeží proběhlo v září 1960.V této souvislosti je třeba zmínit i skutečnost,že bylo tehdy povinností rodičů odpracovat nemalý počet brigádnických hodin, aby jejich dítě mohlo do MŠ chodit.

Budova školy stojí v okrajové části města,v zástavbě rodinných domů,v oblasti nedotčené dopravou,s velkou zahradou, úzce propojené s přírodou,takže vytváří ideální prostředí pro přirozené pohybové a poznávací aktivity dětí.MŠ je dvoutřídní s heterogenními třídami. Jak šel čas,podepisoval se i na stavu budovy,která postupně procházela méně i více náročnými úpravami.První z nich proběhla po povodni v roce 1997 ,druhá pak v roce 2004 po větrném tornádu a obě byly stavebně velmi náročné.

V souvislosti se změnami ve školní vzdělávací soustavě získala MŠ v roce 2003 právní subjektivitu.Vznikla škola sloučená ze tří,do té doby samostatných škol-MŠ G.Frištenského, MŠ Unčovice a MŠ Čihadlo. Všechna pracoviště jsou řízena jednou ředitelkou,na odloučených pracovištích jsou vedením školy v omezeném rozsahu pověřeny vedoucí učitelky.

Naši MŠ jako celek charakterizuje svoboda projevu,neformálnost a individualizovaná práce s dětmi.Jsme vstřícná MŠ,preferujeme osobní komunikaci s rodiči,mezi zaměstnankyněmi školy jsou vytvořeny letité pracovní vztahy. Naší snahou je vytvořit MŠ s laskavým prostředím a s mnoha podněty,která působí "domácky", ale přitom nenahrazuje rodinu.Takovou,kde se děti cítí spokojené,v bezpečí,s pevnými pravidly a radostnými dětmi. Školka by pro ně měla být místem,kde mají kamarády,vznikají tu první přátelství,děti se těší na různorodé činnosti,mají "své" paní učitelky a těší se na sebe navzájem. Chceme pro děti vytvořit bezstarostné období,které je nenásilně připraví na školní povinnosti.

Historie MŠ Unčovice

Historie mateřské školy v Unčovicích začíná v září roku 1945, kdy byla v prostorách místní sokolovny zřízena jednotřídní mateřská škola. V malých, a pak již také nevyhovujících, prostorách zde vzdělávala děti až do roku 1973, kdy byla slavnostně otevřena nová budova (hned za sokolovnou) školy, kterou svépomocí vybudovali rodiče dětí a místních občanů v rámci akce "Z", na které dobrovolně odpracovali 5894 brigádnických hodin jen proto, aby jejich dítě mohlo chodit do MŠ. Původně byla škola jednotřídní, ale jak narůstal počet dětí v obci, byla zřízena ještě jedna třída. Pak se stala opět školou jednotřídní, a tak vychovává a vzdělává další generace dětí dodnes. V roce 1997 se stala součástí místní základní školy, která měla v jejích prostorách školní družinu. Zrušením základní školy v roce 2002 se naše mateřská škola stala součástí mateřské školy Litovel - G. Frištenského jako odloučené pracoviště.